«Жезқазған қаласының тұрғын-үй коммуналдық шаруашылығы,жолаушылар көлігі мен автокөлік жолдары бөлімі» ММ
Мемлекеттік мекемесінің ресми сайты
Главная Мемлекеттік қызметтер Мемлекеттік қызметінің төлқұжаты
Опубликовано: 20 марта 2017 . Обновлено: 24 марта 2017

«Белгіленгенэлектрқуаты 5 МВт жәнеодантөмен, 5 МВт-танжоғарынемесебелгіленгенжылуқуаты 100 Гкал/сағжәнеоданжоғары, сондай-ақөзбалансындакернеуі 35 кВжәнеодантөмен, 110 кВжәнеоданжоғарыэлектржелілері бар энергия өндірушіжәне энергия берушіұйымдарғакүзгі-қысқыжағдайлардажұмысқаәзірлікпаспортын беру»мемлекеттікқызметініңтөлқұжаты

 

   1

Қызметтіңатауы

Белгіленгенэлектрқуаты 5 МВт жәнеодантөмен, 5 МВт-танжоғарынемесебелгіленгенжылуқуаты 100 Гкал/сағжәнеоданжоғары, сондай-ақөзбалансындакернеуі 35 кВжәнеодантөмен, 110 кВжәнеоданжоғарыэлектржелілері бар энергия өндірушіжәне энергия берушіұйымдарғакүзгі-қысқыжағдайлардажұмысқаәзірлікпаспортын беру

2

ҚызметтікөрсететінМемлекеттік орган

«Жезқазған қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММ

3

Қызметтіңтұтынушылары

«Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорыны» АҚ, «ЖЕЗҚАЗҒАНГЕОЛОГИЯ» АҚ

4

Мемлекеттікқызметтіңкөрсетілетінформасы*

Электрондық, қағазтүрінде

5

Қызметтіңкөрсетілетінорны

Жезқазған қаласы, Алаш алаңы 1, «Жезқазған қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММ, 9 қабат, 904 кабинет

6

Қызметтіңкөрсетілетінтәртібі

«Жезқазған қаласы әкімі аппараты» ММкеңсесінеөтінішнемесепорталғасұраныс беру мемлекеттікқызметтікөрсетубойыншарәсімдері (әрекетті) бастауүшіннегізболыптабылады.

  1.   «Жезқазған қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММ құжаттарды алғаннан кейін бес жұмыс күнінің ішінде тапсырылған кұжаттардың толықтығын тексеруге міндетті.
      Ұсынылған құжаттардың толық болмау фактісі анықталған жағдайда,  «Жезқазған қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММ  белгіленген мерзімде өтінішті одан әрі қараудан жазбаша түрде дәлелденген бас тартады.
     2) құжаттар топтамасын тапсыру үшін күтуге рұқсат етілетін ең көп уақыт – 15 (он бес) минут;
      3) қызметті көрсетуге рұқсат етілетін ең көп уақыт – 15 (он бес) минут.

Жұмыс кестесі:
     1) «Жезқазған қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММ – Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда сағат 09.00-ден 18.30-ға дейін, түскі асқа үзіліс сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін.
      Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету нәтижелерін беру түскі асқа сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі үзіліспен 09.00-ден 17.30-ға дейін жүзеге асырылады.
      Мемлекеттік көрсетілетін қызмет алдын ала жазылусыз және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек күту тәртібімен көрсетіледі.

7

Қажеттіқұжаттар

Көрсетілетінқызметтіберушілерге:
      нысанбойынша энергия өндірушіжәне энергия берушіұйымдардыңкүзгі-қысқыжағдайлардажұмысқаәзірлікпаспортыналуғаөтініш;
      нысанбойынша энергия өндірушіжәне энергия берушіұйымдардыңкүзгі-қысқыжағдайлардажұмысқаәзірлікактісі;
      әзірлікактісіне  энергия өндірушіжәне энергия берушіұйымдардыңкүзгі-қысқыжағдайлардажұмысқаәзірлігіпаспортыналуғаарналғаншарттардыңорындалуынрастайтынқұжаттарқосаберіледі;
      станциялардың, электржәнежылужелілерініңнегізгіжәнеқосалқыжабдығыныңтехникалықжай-күйі, сондай-ақ «Электр энергетикасытуралы» 2004 жылғы 9 шілдедегіҚазақстанРеспубликасыЗаңы 9-1-бабының 5-тармағына сәйкесбелгіленгентемпературалықкестегесәйкес, «Электр энергетикасытуралы» 2004 жылғы 9 шілдедегіҚазақстанРеспубликасыЗаңы 15-3-бабының 2-тармағына сәйкескүзгі-қысқыкезеңэлектрқуатыныңбалансынасәйкес, тұтынушыларғажылужәнеэлектрэнергиясынберудіқамтамасызетугеұйымдардыңдайындығытуралыаккредиттелгенсарапшыұйымныңқорытындысы.
      Жіберілетінқұжаттарнөмірленеді, тігіледіжәнешарттардакөрсетілгенбірізділіккесәйкесорналастырылады.

Порталға:
      нысанбойынша энергия өндірушіжәне энергия берушіұйымдардыңкүзгі-қысқыжағдайлардажұмысқаәзірлікпаспортыналуғаөтініш;
      нысанбойыншаактініңэлектрондықкөшірмесі;
      әзірлікактісіне энергия өндірушіжәне энергия берушіұйымдардыңкүзгі-қысқыжағдайлардажұмысқаәзірлігіпаспортыналуғаарналғаншарттардыңорындалуынрастайтынқұжаттарқосаберіледі;
      станциялардың, электржәнежылужелілерініңнегізгіжәнеқосалқыжабдығыныңтехникалықжай-күйі, сондай-ақкүзгі-қысқыкезеңгебекітілгенкестелергесәйкес, тұтынушыларғажылужәнеэлектрэнергиясынберудіқамтамасызетугеұйымдардыңдайындығытуралыаккредиттелгенсарапшыұйымныңқорытындысы.
      Көрсетілетінқызметтіалушыбарлыққажеттіқұжаттарды:
      көрсетілетінқызметберушілерге (қолма-қол не пошталықбайланысарқылы) бергенкезде – қағазтасығыштағыөтініштіқабылдаудыңрастамасыоныңкөшірмесіндеқұжаттарпакетінқабылдаукүні мен уақытыкөрсетілеотырып, көрсетілетінқызметтіберушініңкеңсесіндетіркеутуралыбелгіболыптабылады.

8

Қызметтiңқұныжәнетөлеутәртібі

Мемлекеттіккөрсетілетінқызметжекежәнезаңдытұлғаларғатегінкөрсетіледі.

9

Қызметкөрсетупроцесiніңсипаттамасы

Мемлекеттікқызметтікөрсетупроцесінеқатысатын«Жезқазған қаласы әкімі аппараты» ММқұрылымдықбөлімшесінің (қызметкерлердің) тізбесі:
       1) «Жезқазған қаласы әкімі аппараты» ММкеңсесініңмаманы;
       2) Жезқазған қаласының әкімі;
       3) «Жезқазған қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММбасшысы;
       4) «Жезқазған қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММмаманы.
      1. Мемлекеттікқызметтікөрсетупроцесінеқатысатын«Жезқазған қаласы әкімі аппараты» ММқұрылымдықбөлімшесінің (қызметкерлердің) өзараіс-қимылрәсімдерінің (әрекеттер) бірізділігінсипаттау:
       1) «Жезқазған қаласы әкімі аппараты» ММкеңсесініңмаманықұжаттардықабылдап, тіркейді, олардықала әкімінежолдайды-15 минут ішінде.
Нәтижесі – құжаттардықабылдаужәнетіркеу, бұрыштама салу үшінқала әкіміне жолдау;
      2) Қала әкімі бұрыштамасалады да, оны «Жезқазған қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММбасшысынақарастыруүшінжолдайды – 1 күнтізбеліккүнішінде. Нәтижесі – бұрыштама салу, «Жезқазған қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММбасшысықарастыруынажолдау;
       3) «Жезқазған қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММбасшысыбөлімніңмаманынанықтайды, оғанорындауүшінқұжаттардыбереді – 30 минут ішінде. Нәтижесі –бөлімініңмаманыныңорындауынатапсыру;
       4) «Жезқазған қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММмаманыолардытолығыментапсырылғанынқарастырады – 3 күнтізбеліккүн. Нәтижесі – құжаттардыңтолығыменұсынылғанынтексеру;
       5) ұсынылғанқұжаттардыңтолықболмауфактісіанықталғанжағдайда – 1 күнтізбеліккүнішіндеоданәріқараудан бас тартутуралыдәлелденгенжауаптыңжобасындайындап, құжаттарды«Жезқазған қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММбасшысыныңқолқоюынажолдайды.Нәтижесі – оданәріқараудан бас тартутуралыжауаптыңжобасындайындау;
       6) қарастырунәтижесібойынша комиссия келесінегізделгеншешімдердіңбіреуінқабылдайды (23 күнтізбеліккүн):әзірлікпаспортын беру;
      ескертулері бар әзірлікпаспортын беру;
      әзірлікпаспортынберуден бас тарту;
       7) «Жезқазған қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММмаманыкөрсетілгенмемлекеттікқызметтіңнәтижесінтіркейдіжәнекөрсетілгенмемлекеттікқызметтіңнәтижесінбереді(15 минут). Нәтижесі – «Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорыны» АҚ, «ЖЕЗҚАЗҒАНГЕОЛОГИЯ» АҚмемлекеттікқызметтікөрсетунәтижесін беру.  

      Портал арқылы мемлекеттік қызмет көрсету кезінде «Жезқазған қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММ  және «Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорыны» АҚ, «ЖЕЗҚАЗҒАНГЕОЛОГИЯ» АҚөтініші мен рәсімінің (әрекетінің) бірізділік тәртібін сипаттау:
       1) «Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорыны» АҚ, «ЖЕЗҚАЗҒАНГЕОЛОГИЯ» АҚ порталда тіркеуді жеке сәйкестендіру нөмірі мен бизнес сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі – ЖСН/БСН), сондай-ақ паролькөмегімен жүзеге асырады;
       2) 1-процесс – көрсетілетін қызметті алу үшін «Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорыны» АҚ, «ЖЕЗҚАЗҒАНГЕОЛОГИЯ» АҚпорталға ЖСН/БСН және парольді (авторизациялау процесі) енгізуі;
       3) 1-шарт – Порталда тіркелген «Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорыны» АҚ, «ЖЕЗҚАЗҒАНГЕОЛОГИЯ» АҚтуралы мәліметтердің түпнұсқалығын ЖСН/БСН мен пароль арқылы тексеру;
       4) 2-процесс –«Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорыны» АҚ, «ЖЕЗҚАЗҒАНГЕОЛОГИЯ» АҚ мәліметтеріндегі бұзушылықтарға байланысты авторизациялаудан бас тарту туралы хабарлама қалыптастыруы;
       5) 3-процесс ––«Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорыны» АҚ, «ЖЕЗҚАЗҒАНГЕОЛОГИЯ» АҚкөрсетілген қызметті таңдауы, экранға қызмет көрсетуге арналған сұраныс нысанын шығару және ––«Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорыны» АҚ, «ЖЕЗҚАЗҒАНГЕОЛОГИЯ» АҚнысанды оның құрылымы мен форматтық талаптар есебімен толтыруы (мәліметтерді енгізу), "Электр энергетикасы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 281 бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде № 11130 тіркелді) бекітілген "Белгіленген электр қуаты 5 МВт және одан төмен, 5 МВт-тан жоғары немесе белгіленген жылу қуаты 100 Гкал/сағ және одан жоғары, сондай-ақ өз балансында кернеуі 35 кВ және одан төмен, 110 кВ және одан жоғары электр желілері бар энергия өндіруші және энергия беруші ұйымдарға күзгі-қысқы жағдайларда жұмысқа әзірлік паспортын беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартының

құжаттардың қажетті көшірмелерін электрондық түрде бекіту, сондай-ақ сұранысты куәландыру (қол қою) үшін ––«Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорыны» АҚ, «ЖЕЗҚАЗҒАНГЕОЛОГИЯ» АҚЭЦҚ тіркеу куәлігін таңдауы;
       6) 2-шарт - ЭЦҚ тіркеу куәлігінің қолданылу мерзімін және тізімде кері қайтарылған (жойылған) тіркеу куәліктерінің болмауын, сондай-ақ сәйкестендіру мәліметтерінің (сұраныста көрсетілген ЖСН/БСН мен ЭЦҚ тіркеу куәлігінде көрсетілген ЖСН/БСН арасындағы) сәйкестігін тексеру;
       7) 4-процесс – «Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорыны» АҚ, «ЖЕЗҚАЗҒАНГЕОЛОГИЯ» АҚЭЦҚ түпнұсқалығының расталмауымен байланысты сұратылып отырған қызметті көрсетуден бас тарту туралы хабарлама қалыптастыру;
       8) 5-процесс – «Жезқазған қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі» ММ сұранысты өңдеуі үшін электронды үкіметтің аймақтық шлюзінің автоматтандырылған жұмыс орнына электронды үкіметтің аймақтық шлюзі арқылы «Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорыны» АҚ, «ЖЕЗҚАЗҒАНГЕОЛОГИЯ» АҚкуәландырылған (қол қойылған) ЭЦҚ электрондық құжатын («Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорыны» АҚ, «ЖЕЗҚАЗҒАНГЕОЛОГИЯ» АҚсұранысын) жіберу;
       9) 3-шарт –«Жезқазған қаласы ТКШ, жолаушылар көлігі және автокөлік жолдарыбөлімі» ММ«Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорыны» АҚ, «ЖЕЗҚАЗҒАНГЕОЛОГИЯ» АҚұсынған құжаттардың сәйкестігін тексеруі;
       10) 6-процесс –  «Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорыны» АҚ, «ЖЕЗҚАЗҒАНГЕОЛОГИЯ» АҚқұжаттарындағы бұзушылықтарға байланысты сұратылып отырған қызметті көрсетуден бас тарту туралы хабарлама қалыптастыру;
       11) 7-процесс –«Жылу және сумен жабдықтау кәсіпорыны» АҚ, «ЖЕЗҚАЗҒАНГЕОЛОГИЯ» АҚпорталдың қалыптастырған нәтижелерін алуы.

10

Қызметтіңкөрсетілетінмерзімі

Көрсетілетінқызметтіберушілергеқұжаттартоптамасынтапсырған, сондай-ақпорталғаөтінішбергенкезденбастап – күнтізбелік 30 (отыз) күн

11

Қызметкөрсетілуініңнәтижесі

Қуаттардыңжәнежылужелілерінің (магистральді, орамішілік) жылытуқазандықтарынакүзгі-қысқыжағдайлардажұмысқаәзірлікпаспорттары, әзірлікпаспортынберуден бас тарту не болмасаәзірлікпаспортыныңкүшінжоютуралыхабарлама.

12

Нормативтiкқұқықтықакттер**

1.«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының заңы.

2.Энергия өндіруші, энергия беруші ұйымдардың күзгі-қысқы кезеңдегі жұмысқа әзірлік паспортын алу қағидаларын бекіту туралыҚазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 ақпандағы № 55 бұйрығы.

3.Электр энергетикасы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралыҚазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 281 бұйрығы.

4.Электр энергетикасы саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту туралыҚарағанды облысы әкімдігінің 2015 жылғы 26 қазандағы № 62/03 қаулысы.

     

 

 Жауаптықызметкердiң координаталары:

  1. Аты, жөні, тегі–Келмаганбетова Маруа Конилбаевна
  2. лауазымы – басшы орынбасары
  3. жұм. тел. +7/7102/712239
  4. моб.тел. +87771376057